Tack till alla som deltog på HUB2022!

HUB2022 närmade sig de svåra systemfrågorna som berör Sverige just nu. Frågorna om säkerhet, systemens hållbarhet och industrins framtid är avgörande för att energisystemet och den svenska konkurrenskraften ska vara intakt.

Tack till alla som deltog på HUB2022 den 10 november på Steam hotel, Västerås.

10
november

Om HUB2022

HUB2022 arrangeras av industrin, för industrin.

Årets energikonferens HUB2022 kommer närma sig de svåra systemfrågorna som berör Sverige just nu. Frågorna om säkerhet, systemens hållbarhet och industrins framtid är avgörande för att energisystemet och den svenska konkurrenskraften ska vara intakt.

Varmt välkommen till en spännande heldag med Sveriges energiledarskap på årets HUB-konferens den 10 november på Steam hotel, Västerås.

HUB2022 ar­ran­ge­ra­s av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat ABB, Alstom Sverige, Hita­chi Energy, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens universitet, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

Anmälan till ordinarie pris: 2 750 kr (inkl. konferenspass, kvällens trerättersmeny, lunch och fika på Steam hotel) exkl. moms. (Finns även prisalternativ utan middag)

Välkomna till Steam Hotel 10 november klockan 09.00-17.00.

Mer info om HUB2022: Kajsa Börjeson, kajsa@competence.se, 070-684 77 52

Talare HUB2022

Konferensens talare kommer presenteras löpande
fram till 10 november.

Per Eckemark

Divisionschef Nät, Svenska Kraftnät
"Vi är inne i en historisk tid där energifrågor som systemens hållbarhet, grön omställning och effektbehoven är mer aktuella än någonsin. Kraftsystemet är i en fas som präglas av snabba och omfattande förändringar. En allt högre grad av väderberoende förnybar elproduktion och snabba förändringar i konsumtionsmönstret medför helt nya krav som kraftsystemet måste möta. Jag ser fram emot att på HUB2022 träffa branschen för konstruktiva samtal där vi för frågorna framåt och hittar gemensamma lösningar. Samverkan är en viktig nyckel för en fortsatt stabil elförsörjning även i framtiden."

Anders Lundell

Ordförande Vätgas Sverige
”Det Svenska energisystemet har en unik position i den globala och hållbara omställningen. Vi kan skapa ett fossilt oberoende system om vi ökar tempot och utnyttjar potentialen i sektorsamverkan. Grön vätgas inom tillverkningsindustrin ersätter naturgas och ger oss stärkt global konkurrenskraft. Det ger oss sysselsättning med gröna jobb och attraktiva samhällen. Det fyller en avgörande roll som energibärare i ett energi- och transportsystem där vi måste skapa högre kapacitet och effektivare användning”

Christer Bergqvist

Stf Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
"Löpande kompetensutveckling och lärande blir allt viktigare för att möta samhällets snabbare förändringar. Yrkeshögskolan är den utbildningsform som smidigast anpassar sitt innehåll till aktuell efterfrågan och vår utbildningsvolym har fördubblats de senaste fem åren. Ännu mer behöver göras för att näringslivets kompetensförsörjning ska säkras. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara och synliggöra den kompetens som finns och bygga vidare på den. Det gör vi med hjälp av verktyg som validering och referensramar för kvalifikationer inom Sverige och Europa."
Ulrika Hesslow

Ulrika Hesslow

Generaldirektör Energimarknadsinspektionen
"Låt oss acceptera att elsystemet är komplext och att en rad åtgärder krävs för att bygga ett hållbart elsystem som klarar samhällets elektrifiering."

Beatrice Björk

Partner: Senior Vice President, Level21
”För att säkra framtiden krävs innovationskraft i hela eco-systemet, från nyetablerade start-ups till etablerade globala företag, och inte minst i samverkan mellan dessa båda kulturer. Det ställer krav på nya arbetssätt och effektiva samarbeten som i många fall utmanar dagens organisationer och processer. Hastigheten och förmågan att fatta beslut, ofta utan fullständiga data, är avgörande för att nå långsiktigt hållbara förändringar och då krävs fokus på kraftfullt genomförande i hela eco-systemet”.

Blaine Mathieu

CEO. Pratexo
"HUB2022 will be a great opportunity to discuss how the next generation of startups are now helping large industrials to offer reliable and sustainable solutions for electrification."

Peter Löfgren

CEO SynerLeap
“Time is short and valuable – No one questions that the world, our society and our customers deserves the best and most sustainable solutions. So how can we significantly accelerate innovation and value creation by collaborating in efficient, frictionless global innovation ecosystem spanning from fast growing startups to global industrial corporation? The shift is already taking place, and I will be more than happy to give some insights into the playbook of ecosystems, and how it can make you too a winner by collaboration”

Joakim Askviken

Director Marketing and Sales North Europe, Intertek Semko AB
"Att Sverige även fortsatt har en stark kultur av innovation och entreprenörskap tror jag är helt avgörande för att lösa de som vårt samhälle står inför. Här har alla vi som deltar på HUB2022 viktiga roller att fylla. För Intertek, som ett globalt företag inom kvalitetsäkring, provning och certifiering, handlar den rollen om att stötta företag på väg till marknaden med kompetens om de regelverk som finns för deras produkter på olika marknader och hur de ska hantera dessa för ett så smidigt marknadstillträde som möjligt. Det här är en kunskap som ofta glöms bort i innovations- och utvecklingsprocesser, men den är otroligt viktig för en smidig och kostnadseffektiv lansering av en produkt. Det ska dessutom bli otroligt roligt att få vara med och diskutera hur vi gemensamt ska hjälpas åt för att öka energieffektiviseringen och trygga elförsörjningen."

Helena Carell

Senior säkerhetskonsult och grundare av Resilla AB
"För att möta omvärldens komplexitet så behöver vi tillsammans skapa motståndskraft och robusthet. Det gör vi genom att kraftsamla och organisera den kompetens som finns både i det privata och i det offentliga."

Helena Jerregård

Vicerektor för samverkan, Mälardalens universitet
"Mina käpphästar är att vi inte löser kompetensförsörjningen utan samverkan och att vi måste utmana oss själva och våra traditionella arbetssätt för att möta framtiden. Jag tror också på att det livslånga lärandet är här för att stanna och att det också handlar om mera och ömsesidig kompetensöverföring mellan unga människor och erfarna yrkesarbetande!"

Jenny Holgersson

Cybersäkerhet i framtidens energisystem, RISE
"Ett flexibelt och förnybart energisystem kan inte existera utan cybersäkerhet. Hela systemet baserar vi på kommunikationen mellan olika enheter i systemet. Så fort denna kommunikation kommer i kontakt med internet blir den också en måltavla för cyberangrepp – och attackytorna är många. Om vi inte säkrar detta nya system mot cyberattacker riskerar vi störningar i energiförsörjningen."

Karin Ebbinghaus

CEO, Elonroad
"Time is of essence. We need to mitigate climate impact and the only way to do this is by working together, establishing new partnerships and collaboration. Therefore its so important to bring different stakeholders together creating new platforms for meetings and possibilities to establish new relationships. Really appreciate ABBs role in the ecosystem building a bridge between the present and the future, startups and established corporates. We all need to work together."

Eva Gustavsson

Open Innovation Manager, Westinghouse
"We are facing huge challenges in solving our need for sustainable energy and a robust transmission system. I see new smart solutions solving bits and pieces of the puzzle wherever I turn. Corporations shouldn’t be afraid using external solutions, partnering with thriving startups and get involved in global ecosystems. This will help us be efficient in providing sustainable products, meeting the local- and global needs, faster. I am looking into the future with great curiosity."

Christoffer Sundgren

Industry Advisor, Microsoft
”Microsoft’s mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. We are also one of the largest companies in the world with a footprint into almost all organizations today – and we know that in order to be successful we have to engage with partners. We simply cannot scale and bring improvements all on our own. Our partner network spans 1,000s of partners across different industries, technologies, territories and our own partner ecosystem has a wide variety of size as well. One partner to us is ABB, but size is not a prerequisite to engage directly with us – we engage directly with many, many partners that are small but bring a solution that would make differences to our customers. We actually scout partners and have an organization to manage it. That is how we empower every person and organization on the planet to achieve more”

Niklas Gunnar

VD Mälarenergi
”Vi är mitt inne i att accelerera hela hållbarhetsomställningen. Spännande och inspirerande att samlas och diskutera hur vi får omställningen att hända på riktigt.”

Lennart Kjellman

Områdesansvarig Elnät, vindkraft och solel, Energiforsk
"Vi är beroende av energisystemet och tar det ofta för givet, samtidigt som det är ett av de mest komplexa system vi har. Att bygga vidare mot ett hållbart energisystem kommer att innebära utmaningar, men erbjuder också stora möjligheter att tänka i nya banor och att utveckla samhället i en mer hållbar riktning."

Pasi Kangas

VP Head of Technology, Sandvik Additive Manufacturing
"An important aspect that I would like to discuss during the conference is around efficient ways to collaborate between small start-up companies and both large industrial companies and the public sector, where new solutions can benefit an even broader group."

Åsa Granli

Head of Sales, ABB Motion
"Omställningen till en fossilfri energisektor är en förutsättning för att möta klimatmålen, och då måste vi också använda energin på ett ännu mer effektivt sätt. Vi behöver återigen ställa oss frågan om vi kan använda vår el smartare, eftersom den mest hållbara energin är den vi aldrig använder. Tekniken finns redan, tillsammans kan vi skapa den bro vi behöver till en fossilfri framtid."

Anna Vidlund

Senior Principal Management Consulting Energy, Afry
”Som ledare i en konsultverksamhet så är det det uppenbart att medarbetarna bokstavligen är företaget. Många energiföretag har på olika nivåer nått samma insikt, men hur tydlig är sedan länken till den taktiska och strategiska kompetensplaneringen? Jag ser fram emot att prata om risker och möjligheter kopplade till kompetensförsörjning, kopplingen mellan säkerhet och kompetens samt vikten av att bygga en god arbetsplats”

Jessica Öberg

Vd Combitech
”Säkerhet och energisystemens hållbarhet i ett totalförsvarsperspektiv är i allra högsta grad aktuella frågor där vi tillsammans behöver säkra att både tillgången till och distributionen av energin är robust, redundant och skyddad.”

Anton Kotov

Chief Strategy & Digitalization Officer, ABB Electrification, Switzerland
"In a fast paced technology environment, open Innovation and collaboration is key to any player that would like to stay relevant to its customers. In this session I would like to share how we at ABB Electrification is working systematically on a wide palette from innovation challenges, collaboration, partnerships and investments in startups and scaleups to venture building and the shaping of wide collaborative ecosystems, tying together e.g the best of fast growing startups, customers, partners, collaborators and ABB Electrification. Look forward to a great dialouge and interaction!"

Ambra Sannino

Avdelningschef Kraftsystem Norra Europa, DNV
”Mycket ny teknik som kan accelerera omställningen till ett framtida hållbart energisystem finns redan framtagen eller är under utveckling. Det gäller att fokusera på lösningar, titta brett på erfarenheter från olika länder och aktörer, och snabba på implementeringen i Sverige i samverkan med övriga Europa.”

Johan Sterte

Landshövding, Västmanlands län
"Det är med stor glädje och förväntan jag välkomnar energibranschen till Västmanland och Västerås! Tillsammans kommer vi att närma oss några av de viktigaste frågorna vår samtid har att möta för att säkra en framtid där välfärd, hälsa, hållbarhet och sysselsättning tryggas. Energibranschen är en direkt förutsättning och en möjliggörare för detta och genom samtal, samverkan och gemensam färdriktning är jag övertygad om att vi kommer att lyckas. Väl mött på HUB2022!"

Maja Lundbäck

Senior Advisor, Uniper
"Vi behöver veta vad för elförsörjning vi vill ha för att bygga ett elsystem som vi behöver. En tillgänglig elförsörjningen är inte bara grunden för ett tryggt samhälle, utan är förutsättningen för samhällets utveckling. Att fokusera på det elsystem vi behöver är vägen framåt."

Maria Signal Martebo

Vd Alstom Sverige
”För att samhället ska lyckas ställa om i grunden måste vi använda mer av järnvägens inneboende kapacitet, bland annat genom att förbättra samverkan mellan systemen. Tillsammans med vägtransportsystemens tilltagande elektrifiering skulle detta kunna ge en avsevärd minskning av branschens totala koldioxidavtryck.”

Tobias Hansson

Vd Hitachi Energy, Sverige
”Världen står inför aldrig tidigare skådade utmaningar och det är därför än viktigare att investera i våra elnät. Vi behöver använda ny och befintlig teknik som kan möjliggöra den gröna energiomställningen och bidra till en bättre värld. Jag ser fram mot HUB2022 för att diskutera de nya förutsättningarna, energimixen och hur vi tillsammans kan arbeta för att nå Sveriges och världens utsläppsmål.”

Frida Andersson

Chef Kompetensförsörjning, Teknikföretagen
"Den svenska teknikindustrin är avgörande för samhällets omställning - fordon ska gå på el, samhället ska bli hållbart och hemelektroniken ska vara smart. Men vem ska göra jobbet? Den som menar allvar med att lösa klimat- och hållbarhetsutmaningarna måste förstå att kompetensförsörjningen är en stor flaskhals. Vi behöver ett omfattande kompetensskifte."

Lydia Capolicchio

Moderator
”Vi vet inte hur världen ser ut framöver. Konflikter, pandemier, naturkatastrofer har lärt oss att vi måste vara mer anpassningsbara och lyhörda än tidigare. Ändå har vi fler möjligheter än någonsin att göra rätt. HUB2022 är platsen där konstruktiva samtal frodas och förhoppningsvis leder in oss på den väg vi bör gå. Jag ser dig gärna där!”

Aziz Dag

Vd, Westinghouse Sverige

Program HUB2022

Välkommen till HUB2022!

Årets energikonferens HUB2022 kommer närma sig de svåra systemfrågorna som berör Sverige just nu. Frågorna om säkerhet, systemens hållbarhet och industrins kompetensförsörjning är avgörande för att energisystemet och den svenska konkurrenskraften ska vara intakt.

8.30 Incheckning

9.00 Välkomna
Moderator Lydia Capolicchio hälsar välkommen
Johan Sterte, Landshövding i Västmanland säger några ord.

9.10 Säkerhet

9.55 Förmiddagsfika

10.25 Säkerhet - fortsättning

11.15 Systemet

12.00 Lunch

13.10 Systemet- fortsättning

14.30 The Industrial Innovation Ecosystem

15.30 Eftermiddagsfika

15.50 The industrial Innovation Ecosystem- continues

16.20 Kompetensförsörjning

17.15 Avslut

Kvällen fortsätter på Steam Hotel

17.15 HUB-mingel
18.30 Fördrink
19.15 Middag och Underhållning

Säkerhet
Världen, Europa och Sverige har under de senaste åren mött utmaningar och händelser som vi inte varit med om de senaste årtiondena. Pandemi, kriget i Ukraina, en svensk NATO-ansökan, stoppet i Suezkanalen, effektbrist och energikris har satt och sätter fortfarande ord som beredskap, resiliens och (cyber)säkerhet i fokus. Hur bygger vi beredskap och säkerhet i våra energisystem?

Medverkande:
Helena Carell (Senior säkerhetskonsult, Resilia AB), Jessica Öberg (Vd Combitech), Jenny Holgersson (Cybersäkerhet i framtidens energisystem, Rise), Niklas Gunnar (Vd Mälarenergi), Aziz Dag (Vd Westinghouse).

Systemet
Energikris. I Europa och i Sverige. Vi har hört det på nyheterna varje dag och ingen kunde undgå valdebatternas heta diskussioner om frågan.
Effektfrågan blir större och större och orden om flexibilitet, nedsläckning och instabilitet är numera förekommande på vardaglig basis. Vi vill i detta seminarium fokusera på lösningarna. Om vi ska gå från en årlig användning av 150 TWh till en en användning av 300 TWh behöver vi sätta oss på samma sida i soffan och diskutera lösningar. Vad kan och behöver vi tillsammans göra för att lösa Sveriges effekt och energibehov? Hur bygger vi system som är robusta och tillförlitliga?

Medverkande:
Per Eckemark (Divisionschef Svenska Kraftnät), Ulrika Hesslow (Generaldirektör Energimarknadsinspektionen), Maria Signal-Martebo (Vd Alstom), Tobias Hansson (Vd Hitachi Energy), Anders Lundell (Ordförande Vätgas Sverige), Ambra Sannino (Avdelningschef Kraftsystem Norra Europa, DNV), Lennart Kjellman (Områdesansvarig Elnät, Vindkraft, Solel, Energiforsk), Åsa Granli (Head of Sales, ABB Motion).

The Industrial Innovation Ecosystem
Towards the world’s most thriving, value creating, entrepreneurial and forward leaning industrial innovation ecosystem. In what way can established companies support and help the startup-companies and at the same time find new solutions? And are there knowledge and skills, outside the regular education system and beyond the ordinary “employment journey”, that could solve the mismatch in the labor market?

Participants:
Karin Ebbinghaus (CEO ElonRoad), Blaine Mathieu (CEO Pratexo, USA), Tobias Hansson (CEO Hitachi Energy), Peter Löfgren (CEO SynerLeap), Beatrice Björk (Senior Vice President, Partner Level 21), Joakim Askviken (Director Marketing and Sales, Intertek), Christoffer Sundgren (Industry Advisor, Microsoft), Eva Gustavsson (Open innovation Manager, Westinghouse), Anton Kotov (chief Strategy & Digitalization Officer, ABB Electrification, Switzerland), Pasi Kangas (Head of Technology, Sandvik).

Kompetens
Att kompetensförsörjningen har seglat upp som fråga nummer ett hos de flesta arbetsgivare och branscher är ingen hemlighet. Inte ens en nyhet faktiskt. Men om problemet och utmaningarna är så stora och samtidigt så kända, hur kommer det sig att vi fortfarande har branscher som skriker efter kompetens? Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

Medverkande:
Frida Andersson (Chef Kompetensförsörjning, Teknikföretagen), Anna Vidlund (Senior Principal Management Consulting Energy, Afry), Christer Bergqvist (Stf GD, Myndigheten för yrkeshögskolan), Helena Jerregård (Vicerektor, Mälardalens Universitet), Sophie Pollak (Vice Vd, Competence Sverige).

Se hela HUB2021 i efterhand!

crossmenuchevron-right